bemutatkozás

Az óvoda rövid története

Régen dédelgetett álmunk vált valóra, amikor az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközség részére a
fenntartó megvásárolta a Széchenyi úti volt iskolaépületet, melyben két óvodai csoport működött.
2008. szeptember 01-jétől két óvodai csoport indult az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett
Görögkatolikus Óvodában. Az induló 56 fős létszám hamarosan a maximális 60 főre nőtt. Egy év
múlva szeptembertől pedig újabb csoportot tudtunk indítani a hozzánk jelentkezők magas száma
miatt.
Óvodánk védőszentje a legszentebb Istenszülő, akinek oltalmába és pártfogásába helyezzük
gyermekeinket. Védelmének hite és tudata hatja át nevelő munkánkat. Különös ajándékként éljük
meg minden nap – gyermekek, családok, pedagógusok – az Istenszülő oltalmát, jelenlétét, segítségét.
2013 szeptemberében a fejlesztéseknek köszönhetően új, korszerű épületben kezdtük a nevelési
évet, új telephelyen a Mártírok úton, a bölcsőde épületének emeletén. Az épület a templom
közvetlen környezetében helyezkedik el; a templom kertje és az óvoda udvara egybefüggő területet
alkot. Meggyőződésünk, hogy az óvoda áldásos célját a környezete és légköre nagymértékben segíti.
Ezért a gyermekeknek életkori sajátosságait figyelembe véve megfelelő környezetet teremtünk. Ezt
egyrészt az óvoda belső berendezéseivel, díszítésével, másrészt az udvaron a gyermekek mozgását,
motoros képességeiket fejlesztő biztonságos játszótér kialakításával érjük el.
Jelenleg négy óvodai csoportban 120 férőhellyel működik az óvoda. A törvényi előírásoknak
megfelelően a gyermekek ellátását 8 fő óvodapedagógus, 4 fő óvodai dajka és 1 fő pedagógiai
asszisztens végzi a mindennapokban.
Az óvodapedagógus, a nevelő munkát segítő dolgozók és az egész alkalmazotti közösség minta és
példa környezete számára. Keresztény emberségével, becsületes életével, hivatásból fakadó nevelői
munkájával, önfejlesztésével sugároznia kell a katolikus nevelés elveit. Számunkra példakép a tanító
Krisztus. Pedagógusként és hívő keresztényként Őt kell követnünk. Munkánkkal az Ő művébe, Isten
országának építésébe kapcsolódunk be.

 

Óvodánk jellege

Újfehértón és vonzáskörzetében nagyon sok olyan katolikus és más világnézetet valló fiatal család él,
melyek igénylik gyermekük számára a hitre nevelést. Az óvó, védő, szociális nevelő,
személyiségfejlesztő funkciók fontossága mellett, ideális csoportlétszámmal, minden szülői és
gyermeki igényt szeretnénk elégíteni. Óvodánk gyermek centrikus, a harmonikus fejlődéshez vezető
út alapja a keresztény kultúra értékeit közvetítve kultúránk ápolása, a gyermekek hitének
megalapozása és fejlesztése. Céljaink, feladataink megvalósításához szükségünk van a családdal való
jó kapcsolatra. Arra törekszünk, hogy óvodánk vonzó legyen a családok számára, és programunkkal
biztosítsuk a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeiknek megfelelő fejlesztését.

 

Óvodakép

A görögkatolikus óvodánk is, mint minden más óvoda arra a célra van rendelve, hogy a teljes emberi
személy kiformálódásán munkálkodjon. Ezt a célt a keresztény életszemlélet szerint igyekszik elérni.
Óvodánk épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más – más fokon – az óvodai közösség minden tagja
osztozik a keresztény világszemléletben. Ezért az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső
ösztönzővé, s egyúttal végső céllá. Óvodánk a családias szellemre épít, preventív munkát végez.
Alapja a szeretet és a bizalom.

 

 

Gyermekkép

A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. Az Isten
adta természet és erkölcs szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények szerint kell belőle embert
fejleszteni. A keresztény ember áldásként éli meg a gyermeket. A gyermek a jövő élet hordozója. A
lélek megismerésével a gyermekekben lappangó hajlamokat felkeltjük. Ebben a munkában helye van
a magvetésnek és a gyomlálásnak is. A közös munka során: nevelés, buzdítás, óvás, intés, min- mind
lehetőség a lélek gazdagítására. A gyermek személyiségének kibontakoztatásában meghatározó
szerepe van a személyi és tárgyi környezetnek. Minden gyermeket a saját képességei szerint, annak
figyelembevételével neveljük, fejlesztjük. Nevelik, fejlesztik őt az új társkapcsolatok és az óvoda
minden dolgozója.
Tetteinkkel sugározzuk a feltétel nélküli szeretetet, s azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet,
hogy – tisztellek Téged, fontos vagy Nekem, csakis rád figyelek, segítek Neked. Feladatunk az, hogy
minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt
természetesen minden lelki feszültség nélkül próbálja elfogadni.
Óvodapedagógusaink arra törekednek, hogy óvodásaink szeretetben, érzelmi biztonságban, szabad,
nyugodt légkörben, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket.

 

 

Pin It on Pinterest